top of page
ans_rgb
hRaZGUEsQChmdPX3MgE0szVKbBs
7cya5ittvJw6b52Z6oof4Es_L5Q
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4
Uw5-Q8llZRBUDd-TZICvB9DnFh4

Föreningen Akut Neurologi i Sverige (på engelska Acute Neurology in Sweden) är en sammanslutning för dem inom sjukvården som har intresse av akut neurologi. Till medlem kan även antagas forskare eller andra intresserade yrkesutövare. ANS är inte en patientorganisation. ANS kan vara medlem i andra nationella och internationella organisationer.

 

Varmt välkommen att söka medlemskap

i ANS! Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr och erläggs som engångssumma som ger rätt till livslångt medlemskap.

 

Föreningens gironummer:

PlusGiro: 638296-4

BankGiro: 854-2789

 

Uppge ditt namn som information till betalningsmottagaren.

 

Anmäl gärna önskemål om medlemskap till:

 

styrelsen[at]akutneurologi.org

 

0oXMVpkiwmQP8Ectk51_ZlJRpw0

OM ANS

TY48DAT5xt8xOjMGtENUtUf9TvE
Gruppfoto Sibbarp.jpg
Gruppfoto 2.jpg

 

Föreningens syfte

 

Att verka för tydliggörande av vårdinnehåll och organisations-behov för neurologiska diagnosgrupper. ANS skall vara en given förening att vara medlem i för akutintresserade neurologer / neurospecialiteter. Vårt mål är att sprida kunskap i akut neurologi, erbjuda utbildning, ett  kontaktnät, samt verka för socialt givande aktiviteter för medlemmarna.

 

ANS skall verka för en hög kunskapsnivå inom akut neurologiskt omhändertagande, i syfte att minimera diagnostiska misstag, tillvarata behandlingsmöjligheter för den enskilde patienten samt förbättra logistik och samarbete över organisations- och specialitetsgränser - utifrån de akuta neuropatienternas behov.

 

Konkreta verksamhetsområden

 

- Utbildning för alla nivåer.

- Möten med fokus på akut neurologi samt neurologiskt

konsultarbete inom intensivvården och andra sjukhusspecialiteter.

- Vara remissinstans för sjukvårdsfrågor som berör den

akuta neurologin.

- Främja akutinriktad FOU inom neurovetenskap.

- Eventuell ackreditering.

- Samverkan med relevanta internationella organisationer (såsom European Stroke Organisation och Neurocritical Care Society) och förmedling till våra medlemmar av information från dessa.

 

ANS styrelse
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan från vänster:
Mika
el Jerndal (Göteborg) – Ordförande

Linda Säll (Stockholm) – Vice Ordförande

Stefan Olsson-Hau (Malmö) – Kassör

Felix Andler (Karlstad) – Sekreterare

Annika Nordanstig (Göteborg) – Ledamot

Konstantinos Kostulas (Stockholm) – Ledamot

Johan Virhammar (Uppsala) – Ledamot

Kristin Hellfeldt (Örebro) – Ledamot

Olof Gråhamn (Malmö) – Ledamot

Johan Birnefeld (Umeå) - Ledamot

Boris Keselman (Stockholm) - Ledamot

 

Petrea Frid (Malmö) – revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Årshjul över styrelsens arbete

 

 Historia

 

År 2006 hölls "Strategiskt möte för svensk neurologi" på Arlanda (arrangerat av Lars-Olof Ronnevi, aktuell klinikchef på Neurologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset) där neurologiprofessorer och klinikchefer från de svenska fakulteten och sjukhusen deltog. Här identifierades behovet för Svenska Neurologföreningen av att synliggöra neurologi i den svenska sjukvårdsdebatten. Som ett led i utvecklingen av svensk akutneurologi presenterades ANS som ett initiativ för att möta förändringen av sjukvården i stort och de medicinska framstegen inom neurologi i synnerhet.

 

Akut Neurologi i Sverige (ANS) startades då i form av ett nätverk genom vilket vi arrangerade möten på temat akut neurologi 2007 i Malmö, 2008 i Göteborg och i maj 2011 i Stockholm. Dr Christine Kremer i Malmö har arrangerat kurser i transkraniellt ultraljud och kunde annonsera och värva deltagare genom ANS epostlista. I samband med ANS-mötet i Stockholm i maj 2011 övergick vi från att vara ett cybernätverk till att bli en riktig förening med styrelse.

 

 

European Stroke Organisation - ESO

 

ANS har som första svenska professionella sällskap blivit upptaget som "organisational member" i ESO. Alla medlemmar i ANS erhåller därigenom rabatt på personligt medlemskap i ESO (ordinarie årsavgift 100E, ANS-rabatterat 50E) . Personligt ESO-medlemskap ger i sin tur 130E rabatt på konferensavgiften till European Stroke Organisation Conference.

 

ANS får därutöver som förening rösträtt på ESO:s årliga stämma (i samband med ESOC) och i val till förtroendeposter. Ett 30-tal nordiska och europeiska professionalla sällskap är sedan tidigare medlemmar i ESO, däribland Neurologiska Föreningen i Finland, Norsk Forening for Hjerneslagsykdommer, och Dansk Selskab for Apoplexi.

 

En utförlig presentation av vad ESO är och gör finns på http://www.eso-stroke.org. Utöver den stora årliga internationella kongressen, anordnar ESO en sommarskola, en vinterskola (båda av yppersta klass, rekommenderas för ST-läkare som ekvivalent till SK-kurs), ett extensivt Masters-program, utarbetar europeiska strokeriktlinjer, deltar i anordnandet av ESO-Karolinska Stroke Update-konferensen i Stockholm och mycket mer.

 

Neurocritical Care Society - NCS

 

NCS är en internationell organisation med inriktning

på neurointensivvård och akut neurologi . Nationella

föreningar har nu möjlighet att kostnadsfritt kunna knytas

till NCS, därigenom snabbt få status som seriös organisation

på den betydligt mindre hemmaplanen samt få tillgång till omfattande medicinsk information om akut neurologi och fortlöpande nyheter.  På det här sättet förses ANS med

innehåll, en naturlig hemsida att gå in på och länka till

som medlemsorganisation i NCS. ANS styrelse verkar

för att bli anslutna till NCS.

 

ANS forne ordförande Marco Brizzi är ledamot i NCS internationella kommité, vars syfte är att främja global utveckling av akut neurologi. NCS ger ut en egen tidskrift, NEUROCRITICAL CARE.

 

Se gärna deras hemsida http://www.neurocriticalcare.org

 

I juninumret av NCS Currents 2011 finns bl a ett reportage om akut neurologi i Sverige (sidorna 14-15 samt omnämnt i editorial), författat av Marco Brizzi och Bengt Nellgård. Tidskriften finns i två format på denna länk.

Gruppfoto från ANS styrelseinternat sensommaren 2023, Solna, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppfoto från ANS styrelseinternat, sensommaren 2022, Sibbarp, Malmö

                 

BLI MEDLEM

mPxSahYJp9G-zs_LLr_RV_cbsAQ

FÖRENINGENS STADGAR

ANS föreningsstadgar kan laddas ner här. Senaste versionen är fastställd 2018-02-08

i samband med föreningens årsmöte IRL 5

i Västerås.

FÖRENINGENS

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

bottom of page